Tietosuojaseloste

Pasikoskinen.fi-verkkosivun Tee tilaus –lomakkeella annetut tiedot tallennetaan, jotta viestin lähettäjän toivoma työtilaus voidaan vastaanottaa ja suorittaa.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 19.09.2022.

1. Rekisteri
Asiakastietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kuljetus Pasi Koskinen Oy
Y-tunnus 2822506-8
Klaavolantie 59, 32700 Huittinen

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Pasi Koskinen, 050 563 3036, kuljetus.pasikoskinen@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhde. Asiakas tekee tilauksen verkkosivujen kautta ja sen yhteydessä vastaa tilauslomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Tiedot siirretään asiakastietorekisteriin, josta niitä käytetään myös laskutusjärjestelmässä tilatun työn laskutusta varten.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle tässä tapauksessa on sopimus, jossa rekisteröity (=asiakas) on osapuolena eli tilauksen tekeminen tilauslomakkeen kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhde ja sen ylläpito. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tilauslomakkeella kysyttävät tiedot, mm. tilattavaa työtä koskevat tiedot ja laskutustiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietorekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen tilauslomakkeen kautta sekä muita tilauskanavia pitkin (mm. puhelimitse)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietorekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä).

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).